Verkoopvoorwaarden

Artikel 1: toepassing en uitvoerbaarheid van de verkoopvoorwaarden van de varia Gallery

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling. Daarom impliceert bestellen volledige en ongekwalificeerde naleving van deze voorwaarden door de klant. Geen speciale voorwaarden kunnen prevaleren over hen, behalve formele en schriftelijke goedkeuring van onze kant. Elke tegengestelde clausule die door de klant naar voren wordt gebracht, zal ons dus onbruikbaar zijn, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, ongeacht wanneer deze onder onze aandacht is gebracht.

Artikel 2: Levering

Levering is niet mogelijk zonder voorafgaande toestemming met de Varia Gallery. Alle verkochte objecten worden door de koper binnen 15 dagen na betaling naar onze winkel gebracht. Eventuele vertragingen zijn onderhevig aan extra opslagkosten.

Artikel 3: Toevallige gevallen van overmacht

De Varia Gallery is bevrijd voor alle toevallige gevallen van overmacht: overstromingen, branden, enz.

De aansprakelijkheid van de varia Gallery is beperkt tot de volledige terugbetaling van de geïnde bedragen en geeft de klant niet het recht om schadevergoeding en/of rente te claimen.

Artikel 4: clausule inzake eigendomsreserve

De Varia Gallery blijft de eigenaar van de goederen tot de volledige betaling van de prijs. Overschrijvingen worden alleen beschouwd als een betaalmiddel zoals ze zijn geïnd.

De koper is de beheerder van de goederen die onder eigendom worden verkocht: hij is, zodra hij bezit neemt, verantwoordelijk voor de risico's in geval van verlies, diefstal of vernietiging van de goederen, die hij op eigen kosten moet verzekeren.

De Varia Gallery behoudt zich het recht voor om schade te eisen bij de koper als gevolg van het nakomen van zijn verbintenissen.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

De goederen zijn betaalbaar door overdracht op bestelling. Contante betaling is ook mogelijk, binnen wettelijke grenzen, wanneer de goederen in het bezit worden genomen.

Onze producten zijn niet verhandelbaar. Afgezien van de in artikel 3 bedoelde gevallen van overmacht worden de bestelde producten niet terugbetaald.

Artikel 6: Toepasselijk recht en toerekening van de bevoegdheid

De verkoopovereenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

Onder voorbehoud van de status van de klant als handelaar, valt elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden onder de jurisdictie van de Handelsrechtbank van Namen.